Varstvo podatkov

Splošne informacije o varstvu osebnih podatkov

Varovanje vaše zasebnosti nam je pomembno, zato vam želimo s temi informacijami pomagati razumeti, katere vaše osebne podatke zbiramo, zakaj jih zbiramo, kako jih uporabljamo, katere postopke obdelave izvajamo ter kakšne so vaše pravice in kako jih lahko uveljavite.

 

1. Kdo upravlja z mojimi podatki?

Upravljavec osebnih podatkov je Nogometna zveza Slovenije (v nadaljevanju: NZS).

Popolno ime: Nogometna zveza Slovenije

Skrajšano ime: NZS

Sedež in naslov: Brdo pri Kranju, Predoslje 40a

Matična številka: 5008239000

Telefonska številka: 04 27 59 400

E-naslov: nzs@nzs.si

Zakoniti zastopnik: Radenko Mijatović

Pravnoorganizacijska oblika: zveza društev

Glavna dejavnost: 93.190 (Druge športne dejavnosti)

2. Na koga se lahko obrnem v zvezi z varstvom osebnih podatkov?

Za vsa vprašanja v zvezi z obdelavo osebnim podatkov in pojasnila v zvezi z vašimi pravicami smo vam na voljo po e-pošti na vop@nzs.si ali na tel. št. 04 27 59 404.

3. Katere so pravne podlage za obdelavo mojih podatkov?

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov članov NZS je odvisna od namena obdelave. NZS v vseh primerih osebne podatke obdeluje zgolj v okviru zakonitih pravnih podlag in izbranih namenov.

3.1 Obdelava osebnih podatkov na podlagi članstva v društvu (pogodbeni temelj)

Združevanje v društva je prostovoljno in namenjeno skupnemu sodelovanju pri uresničevanju določenih (skupnih) interesnih ciljev. Včlanitev v društvo se obravnava kot sklenitev pogodbe. Pogodbeni odnos v primeru društev je torej članstvo v društvu, zato je podlaga za obdelave osebnih podatkov, ki so neločljivo povezane s samim članstvom v društvu in delovanjem društva v skladu z nameni, ki so opredeljeni v temeljnih aktih društva. Pogodbo posameznik sklene z včlanitvijo v društvo. Z registracijo se posamezniki veljavno vključijo v organizirane oblike nogometnega udejstvovanja pod okriljem NZS. Ob registraciji se igralci seznanijo z nameni, cilji, dejavnostmi in načinom delovanja NZS ter se zavežejo k spoštovanju njenih predpisov.

3.2 Obdelava osebnih podatkov na podlagi zasledovanja zakonitega interesa

Za ostale vrste obdelav veljajo druge pravne podlage, med njimi tudi zakoniti interes, kadar ne prevladajo interesi in temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, pri čemer se upoštevajo razumna pričakovanja posameznikov glede na njihovo razmerje do NZS kot upravljavca.

Zakoniti (legitimni) interes je pravna podlaga, na podlagi katere obdelujemo osebne podatke posameznikov tudi v primerih, ko smo s posamezniki v različnih situacijah vzpostavili stik z namenom obveščanja o naših storitvah, kadar posamezniki upravičeno pričakujejo, da bodo obveščeni (novinarji, mediji), ali v primerih določenih poslovnih stikov. O tem posameznike tudi obvestimo. Vedno pretehtamo, ali je naš zakoniti (legitimni) interes upravičen, in upoštevamo vaše interese pri vsaki obdelavi.

3.3 Obdelava osebnih podatkov na podlagi privolitve

Osebne podatke za določene namene uporabe obdelujemo na podlagi privolitve posameznika (npr. za neposredno trženje). Privolitev za obdelavo osebnih podatkov ste nam podali s tem, ko ste se na naših spletnih straneh, prek enega izmed obrazcev ali prek elektronske pošte strinjali, da vam z navedenim namenom lahko zagotavljamo storitev - če se na primer prijavite na prejemanje vsebin, kot so e-novice vabila na dogodke, publikacije in storitve, ali se registrirate za uporabo nekaterih storitev. Privolitev pridobimo tudi pri določenih drugih poslovnih stikih, kadar ne moremo uveljavljati zakonitega interesa.

Vsaka privolitev, ki jo zahtevamo od posameznika, mora biti izrecna in nedvoumna. V primeru sodelovanja otrok v programih in pri zagotavljanju drugih storitev zahtevamo privolitev, ki jo mora podpisati tudi nosilec starševske odgovornosti za otroka. Osebe, mlajše od 15 let, nam lahko posredujejo svoje osebne podatke samo s soglasjem svojih staršev ali zakonitega skrbnika.

Privolitev lahko kadar koli prekličete, tako preprosto, kot ste jo dali. V naši podatkovni bazi bomo dokumentirali podatke o preklicu privolitve (recimo o vaši prijavi in odjavi na e- novice). Rok hrambe, ločeni namen(i) in možnost preklica so vedno jasno opredeljeni ob vsaki privolitvi. Ob morebitnem preklicu vaše privolitve vaših osebnih podatkov ne bomo več uporabljali za obveščanje o vsebinah NZS in uporabo storitev, in jih obdelovali. Posameznik je pred dano privolitvijo pisno ali in na drug ustrezen način seznanjen z namenom obdelave njegovih osebnih podatkov. Morebiten umik privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave vaših osebnih podatkov v času, preden je bil umik podan.

3.4 Obdelava osebnih podatkov na podlagi zakona

NZS v določenih primerih obdeluje osebne podatke na podlagi zakona. V zvezi z osnovno dejavnostjo NZS obdeluje predvsem podatke na podlagi zakonodaje, ki ureja področje športa (Zakon o športu – Zšpo-1, Pravila in pogoji za registracijo in kategorizacijo športnikov, sprejetih s strani Strokovnega sveta RS za šport ipd.), zakonodaje ki ureja delovanje društev ter davčne zakonodaje.

 

 

4. Katere zakonite interese zasleduje NZS z obdelavo mojih podatkov?

NZS je krovna nogometna organizacija v Sloveniji, ki zasleduje naslednje osnovne namene in cilje:

 1. skrbi za razvoj in širjenje nogometa v RS,
 2. zagotavlja pogoje za vrhunski nogomet v RS,
 3. predstavlja slovenski nogomet,
 4. določa sistem državnih tekmovanj, predpisuje pogoje za nastopanje v njih, jih organizira in vodi,
 5. skrbi za usposabljanje trenerjev, sodnikov in drugih strokovnih delavcev,
 6. spodbuja nogomet mladih in zagotavlja njihovo uveljavitev doma in v svetu,
 7. sodeluje z vsemi organi in organizacijami, ki lahko prispevajo k razvoju športa in nogometa,
 8. sodeluje s FIFA, UEFA in z nogometnimi organizacijami drugih držav,
 9. spoštuje in varuje statut, predpise, navodila in odločbe FIFA, UEFA in NZS, Etični kodeks FIFA, pravila igre in mednarodni koledar tekmovanj, ter zagotavlja, da jih spoštujejo tudi njeni člani in
 10. spodbuja nogometno igro v duhu fair play in preprečuje vse oblike in vrste nedovoljene diskriminacije.

V skladu s svojimi nameni NZS normativno ureja, organizira in vodi nogomet na nacionalnem nivoju, kar pomeni, da določa sistem državnih tekmovanj, predpisuje pogoje za nastopanje v njih ter jih v skladu s svojim temeljnim aktom organizira in nadzira. NZS organizira in vodi tekmovanja na najvišjem državnem nivoju v vseh starostnih kategorijah. NZS in njeni člani, nogometna društva, so organizirani po določbah Zakona o društvih, ki določa, da je združevanje prostovoljno ter da lahko vsakdo postane član društva in v društvu deluje pod pogoji, ki jih društvo določi v temeljnem aktu.

NZS zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva, za izvajanje svojih dejavnosti obdeluje osebne podatke posameznikov, predvsem v povezavi z nastopanjem v tekmovanjih. NZS tako znotraj društva kot v razmerju do zainteresirane javnosti zagotavlja informacije o aktivnostih, ki jih izvaja v okviru svoje dejavnosti.

Obdelava podatkov v okviru zasledovanja zakonitih interesov je omejena na namene delovanja NZS kot krovne nogometne organizacije in je predpisana s pravili delovanja, tako s temeljnim aktom, kot drugimi internimi akti. Pravice posameznika v okviru delovanja v organizaciji so omejene s pravili delovanja organizacije, posameznik pa je z včlanitvijo v organizacijo privoli in se strinja s pravili, po katerih ta deluje.

5. S kakšnim namenom se obdelujejo moji podatki?

Vaše osebne podatke obdelujemo v skladu s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov, Zakonom o varstvu osebnih podatkov in v skladu z drugimi predpisi, ki urejajo obseg in namene obdelave osebnih podatkov, ki jih kot upravljavec lahko obdelujemo.

Namen

Pravni temelj

Pravice posameznika

Vodenje tekmovanj, statistike tekmovanj, uradnih registrov; zagotavljanje regularnosti in discipline v nogometnih tekmovanjih, spoštovanje pravil nogometne igre, splošnih načel in fair-playa

Pogodba (6(1)b člen GDPR) – članstvo v NZS

 

 

Dostop do osebnih podatkov (pisno, delno preko informacijskega sistema).

Popravek ali dopolnitev osebnih podatkov in s tem v zvezi uveljavlja pravico do omejitve obdelave (pisno).

Prejem podatkov v CSV ali podobnem formatu ali posredovanje podatkov v takšnem formatu drugemu upravljavcu (na podlagi pisne zahteve).

Vodenje podatkov o registriranih športnikih, poklicnih športnikih in zasebnih športnih delavcev

Zakon (ZŠpo-1, Pravila in pogoji za registracijo in kategorizacijo športnikov)

Dostop do osebnih podatkov (pisno, delno preko informacijskega sistema).

Popravek ali dopolnitev osebnih podatkov in s tem v zvezi uveljavlja pravico do omejitve obdelave (pisno).

Seznanjanje zainteresirane javnosti o dejavnostih, ki jih izvaja NZS (javna objava zapisnikov o tekmah, rezultatov, statistike tekmovanj, novic)

Zakoniti interesi NZS (6(1)f GDPR) – razvoj in širjenje nogometa

Dostop do osebnih podatkov (pisno, delno preko informacijskega sistema).

Popravek ali dopolnitev osebnih podatkov in s tem v zvezi uveljavlja pravico do omejitve obdelave (pisno).

Splošno neposredno trženje (pošiljanje splošnih oglasnih sporočil in oglasnih sporočil prilagojenih starosti, regiji ali spolu).

Privolitev, Zakon o elektronskih komunikacijah (e-pošta in mobilni telefon) oziroma Zakon o varstvu osebnih podatkov (navadna pošta) oziroma v delu, ki se nanaša na prilagajanje ponudb starosti, regiji ali spolu, zakoniti interes (6(1)f GDPR

Dostop do osebnih podatkov (pisno, delno preko informacijskega sistema).

Popravek ali dopolnitev osebnih podatkov in s tem v zvezi uveljavlja pravico do omejitve obdelave (pisno).

Ugovor uporabi podatkov za namene splošnega neposrednega trženja (odjava od prejemanja oglasnih sporočil).

6. Katere vrste in kategorije osebnih podatkov NZS obdeluje in v kakšnem obsegu?

NZS pri obsegu osebnih podatkov upošteva načela sorazmernosti obdelave in najmanjšega obsega osebnih podatkov in ne obdeluje večjega obsega podatkov, kot je to potrebno za dosego namena. Obdelava podatkov je omejena na namene delovanja NZS in predpisana s pravili delovanja (temeljnim aktom in drugimi predpisi NZS).

Registrirani igralci

Skladno s predpisi NZS lahko le registrirani igralci nastopajo v uradnih tekmovanjih NZS. Register igralcev, ki ga vodi registracijski organ NZS, vsebuje naslednje osebne podatke igralcev: ime in priimek igralca, datum rojstva, spol, registracijska številka, državljanstvo, aktivna registracija za klub, zgodovina prestopov.

Zapisnik seje registracijske komisije se objavi na spletni strani NZS. Seznam registriranih igralcev vsebuje naslednje osebne podatke: ime in priimek igralca, registracijska številka, registracijski člen, stari klub, novi klub, datum pravice nastopa. Zapisnik vsebuje navedbo imena in priimka igralca ter klub, katerega vlogo za registracijo se zavrne ali zavrže.

Registracijski organ NZS je dolžan na spletni strani NZS sprotno objavljati seznam vseh profesionalcev, ki vsebuje: ime in priimek, registracijska številka, klub, datum začetka veljavnosti in datum poteka pogodbe ter datum objave.

Vpogled v register vseh igralcev imajo NZS in MNZ, klubi pa vpogled v register igralcev, registriranih za klub. Registracijski organ NZS je dolžan, na zahtevo, klubu za igralce, ki so zanj registrirani, predložiti izpisek iz registra igralcev NZS.

Tekmovanja NZS in zapisnik o tekmi

NZS kot vodstvo tekmovanj pod svojim okriljem vodi in na svoji spletni strani v omejenem obsegu in skladno z načelom sorazmernosti objavlja statistiko tekmovanj ter zapisnike z uradnih tekmovanj. Vse uradne tekme v tekmovanjih pod okriljem NZS so praviloma javne. Javna objava je namenjena seznanjanju zainteresirane javnosti z informacijami o aktivnostih, ki jih izvaja, kot del zasledovanja svojih zakonitih interesov.

Register zapisnikov vodi tekmovalni organ NZS. Zapisnik o tekmi vsebuje datum, kraj in čas tekme. V zvezi s posameznim igralcem zapisnik vsebuje naslednje osebne podatke: ime in priimek igralca, datum rojstva, registracijsko številko, minuto vstopa v igro in izstopa iz igre, morebitne prejete kartone, dane zadetke, datum, kraj in ura tekme. Zapisnik vsebuje naslednje podatke uradnih oseb (sodnikov, delegata): ime in priimek, kraj bivanja. Zapisnik vsebuje navedbo trenerja posamezne ekipe z imenom, priimkom in trenersko licenco. Prej navedeni osebni podatki so kot nerazdružljivi del zapisnika o tekmi ter statistik tekmovanj javno dostopni na spletni strani NZS.

Uradni zapisnik vsebuje navedbo ostalih predstavnikov kluba, ki so skladno s tekmovalnimi predpisi lahko vpisani v zapisnik, in sicer z navedbo imena in priimka in funkcije.

Zapisnik o tekmi sestavljajo tudi poročila uradnih oseb o izključitvah igralcev ali uradnih oseb na tekmi, ki vsebujejo podrobnejši opis disciplinske kršitve. Poročila uradnih oseb so dostopna le vodstvu tekmovanj in niso dostopna javnosti ali članom NZS ter se ne objavljajo na spletni strani.

Do slednjih podatkov dostopajo tekmovalni organ in drugih pristojni organi NZS v skladu s predpisi.

Statistika tekmovanj

NZS v zvezi z nastopanjem igralcev vodi statistiko posameznega igralca. Na spletni strani NZS se javno objavljajo naslednji osebni podatki v zvezi s statistiko posameznega igralca: ime in priimek, datum rojstva, državljanstvo, datum pravice nastopa klub, statistika odigranih tekem po posameznih tekmovanjih.

Disciplinski postopki

Sklepi disciplinskega sodnika o izrečenih kaznih v članskih tekmovanjih se  javno objavijo na spletni strani organizatorja oz. vodstva tekmovanj, pri čemer javna objava lahko obsega izključno naslednje podatke kaznovanega posameznika ali pravne osebe: ime in priimek / naziv kršitelja, klub, vrsta prekrška, izrečena kazen. Javno se objavijo sklepi za tekoče tekmovalno leto.

Uradne osebe in funkcionarji

NZS vodi in upravlja registre uradnih oseb, ki sodelujejo v tekmovanjih pod okriljem NZS. V ta namen NZS vodi podatke, ki so potrebni za opravljanje funkcij uradnih oseb (sodnikov in delegatov) v tekmovanjih NZS, in sicer osebni podatki, kontaktni podatki, podatki za izplačilo ter statistika v zvezi s tekmovanji.

NZS z namenom obveščanja nogometne in splošne javnosti na spletni strani objavlja osebne podatke funkcionarjev NZS (ime in priimek), članov organov in svetovalnih komisij. Javno se objavljajo tudi podatki o delegiranju uradne osebe z imenom, priimkom in krajem bivanja ter prisotnost v zapisniku.

Trenerji

NZS vodi in upravlja register trenerjev – članov društev nogometnih trenerjev in NZS. Register vsebuje naslednje osebne podatke posameznika: ime in priimek, datum rojstva, državljanstvo, društvo, trenerska izobrazba in diploma, trenerska licenca, podatki o članarini in udeležbi na seminarjih. Podatke o trenerjih obdelujejo NZS, ZNTS in matična društva in niso javno dostopni.

E-novice in spletna trgovina (registracija na Moj NZS, Navijaška skupnost, newsletter)

Pri registraciji na spletni strani NZS zbiramo naslednje osebne podatke: ime, priimek, e-poštni naslov ali telefonsko številko (opcijsko).

Ob naročilu na spletne novice NZS na podlagi vaše privolitve obdeluje vaš elektronski naslov, na katerega vam periodično pošilja novičke in informacije o aktivnostih in delovanju ter ponudbe za obisk tekem. Posameznik se lahko kadar koli odjavi od prejemanja elektronskih sporočil, in sicer s pisno zahtevo na media@nzs.si ali s klikom na »odjava« v vsakokratnem elektronskem sporočilu.

Piškotki (spletna stran)

Spletne strani NZS za zagotavljanje do uporabnika prijaznih spletnih storitev uporabljajo piškotke. Interakcija med spletnim uporabnikom in spletnim mestom je s pomočjo piškotkov hitrejša in enostavnejša. Z njihovo pomočjo si spletno mesto zapomni posameznikove prednostne izbire in izkušnje, s tem je prihranjen čas, brskanje po spletnih mestih pa učinkovitejše in prijaznejše. Piškotki so lahko uporabljeni tudi za sledenje uporabniku in oglaševalske namene. Informacije o piškotkih so na voljo v okviru spletne strani.

 

7. Katerim uporabnikom osebnih podatkov in drugim osebam so lahko razkriti moji podatki?

Osebnih podatkov posameznika NZS praviloma ne posreduje tretjim osebam, razen zunanjim pogodbenim izvajalcem, ki podatke obdelujejo izključno v imenu, za račun, po navodilih in pod nadzorom NZS (npr. zunanji vzdrževalci spletnega mesta in informacijskih sistemov, računovodski servis) ter državnim organom za potrebe vodenja zakonskih evidenc (npr. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport). V okviru zakonskih obveznosti do vaših osebnih podatkov lahko dostopajo tudi nadzorni organi in druge osebe, kadar ste v to privolili ali imajo za dostop do podatkov podlago v zakonu in/ali izkažejo pravni interes.

Vaših osebnih podatkov ne prodajamo, z njimi ne trgujemo in jih ne posredujemo nepooblaščenim osebam. Dostop do osebnih podatkov je dovoljen le pooblaščenim zaposlenim in pogodbenim obdelovalcem, v obsegu in z namenom, ki je nujno potreben za nemoteno izvajanje delovnih procesov, zagotavljanje storitev družbe in izpolnjevanje pravic in obveznosti iz sklenjenih pogodbenih razmerij.

 

8. Koliko časa se hranijo podatki?

Obdobje hrambe osebnih podatkov je odvisno od podlage in namena obdelave posamezne kategorije osebnih podatkov. Osebni podatki se hranijo le toliko časa, kolikor je to predpisano oziroma dovoljeno ter potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali ali nadalje obdelovali. Praviloma se osebni podatki, ki se obdelujejo v zvezi z osnovno dejavnostjo NZS (vodenje tekmovanj, razvoj in širjenje nogometa) glede na zgoraj opredeljene namene vodijo, dokler NZS obstaja v kateri koli pravnoorganizacijski obliki.

Osebni podatki se po izpolnitvi namena obdelav, če ne obstaja druga pravna podlaga ali če je to potrebno za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, izbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo.

Osebne podatke, ki jih NZS obdeluje na podlagi vaše privolitve in za namene, opredeljene v sami privolitvi, NZS hrani do preklica privolitve s strani posameznika ali ugovora obdelavi podatkov za namen neposrednega trženja.

9. Kakšne so moje pravice v zvezi z varstvom osebnih podatkov?

Posameznik, katerih osebne podatke upravlja NZS, lahko kadarkoli zahteva:

 • dostop do svojih osebnih podatkov (pridobi informacijo o tem ali se v zvezi s posameznikom obdelujejo osebni podatki, dostopa do njih oziroma pridobi kopijo osebnih podatkov, pridobi informacijo o namenu njihove obdelave, vrstah podatkov, uporabnikih teh podatkov oz. njihovih kategorijah ipd.),
 • popravek ali izbris osebnih podatkov (izbrisa ni moč zahtevati za podatke, ki se hranijo oz. obdelujejo na podlagi zakona ali zakonitega interesa),
 • omejitev obdelave osebnih podatkov (npr. dokler se ne preveri njihova točnost),
 • prenos osebnih podatkov (v primeru, da se podatki obdelujejo na podlagi privolitve ali sklenjene medsebojne pogodbe in z avtomatiziranimi sredstvi, posameznik lahko prejme osebne podatke ali zahteva, da se le-te posreduje drugemu upravljavcu),
 • ugovarja obdelavi osebnih podatkov, ki poteka izključno v legitimnem interesu NZS (v tem primeru prenehamo obdelovati vaše osebne podatke; izjema velja, če izkažemo, da imamo nujne legitimne razloge za njihovo obdelavo, ki prevladujejo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, oziroma da jih potrebujemo za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov),
 • prekliče privolitev, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelavo podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Posameznik svojo zahtevo uveljavlja s pisno zahtevo, poslano na naslov: Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40a, 4000 Kranj ali nzs@nzs.si.

V primeru upravičenega dvoma v zvezi z identiteto tistega, ki poda zahtevo za uveljavljanje katere od njegovih pravic, lahko NZS od njega zahteva zagotovitev dodatnih informacij, ki so potrebne za potrditev identitete posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki iz zahteve. Če so zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljene ali pretirane, zlasti ker se ponavljajo, lahko NZS:

 • zaračuna razumno pristojbino, pri čemer upošteva upravne stroške posredovanja informacij ali sporočila ali izvajanja zahtevanega ukrepa
 • ali zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo.

Nadzor nad zakonitostjo obdelav in varstvom osebnih podatkov v Republiki Sloveniji izvaja Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si), pri katerem ima posameznik v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov pravico vložiti pritožbo.

 

 

 

 

 

DELI NA