Etični kodeks

Z namenom vzpodbujanja visoke strokovnosti ter moralne in etične drže članov licenčne administracije in licenčnih organov Nogometne zveze Slovenije (v nadaljevanju: NZS) se na podlagi 32. člena Statuta NZS in UEFA licenčnega standarda (UEFA Quality Standard V2.0, MA.12) sprejme

ETIČNI KODEKS LICENČNIH ORGANOV NZS

1. Uvodne določbe

1.1 Etični kodeks licenčnih organov NZS (v nadaljevanju: etični kodeks LO NZS) temelji na načelih etike in morale ter na veljavni zakonodaji Republike Slovenije in Evropske skupnosti ter predpisih in standardih FIFA, UEFA in NZS.

1.2 Etični kodeks je zbirka temeljnih etičnih načel, ki zavezujejo k notranji (osebni) potrditvi in upoštevanju v praksi. Obvezuje člane licenčne administracije in licenčnih organov NZS (v nadaljevanju: člani LO) k etičnemu delovanju pri opravljanju nalog v okviru NZS, UEFA in FIFA.

 

2. Načela etičnega kodeksa

2.1 Člani LO so dolžni poznati zahtevane standarde, ki jih določa licenčni sistem NZS, izpolnjevati zahteve standarda, sprejemati odgovornosti in pristojnosti ter delovati strokovno in motivirano.

2.2 Člani LO se morajo zavzemati za usklajenost in celovitost strategije licenčnega sistema NZS, enakopravno, transparentno in kredibilno obravnavo vseh deležnikov licenčnega sistema NZS ter usklajenost delovanja vseh relevantnih sistemov notranjega in zunanjega okolja.

2.3 Člani LO morajo pri svojem delu enakopravno obravnavati vse ljudi ne glede na raso, narodnost, spol, politično ali versko pripadnost, ipd. Delovati morajo vestno, pošteno, prizadevno in pravično na podlagi zakonskih določil in predpisov, predpisov FIFA, UEFA in NZS ter dobre poslovne prakse, splošnih etičnih principov, določil tega kodeksa in stroke.

2.4 Člani LO morajo delovati neodvisno, samostojno in v skladu s svojim prepričanjem ter po lastni vesti. V primerih, ko ni zagotovljena popolna neodvisnost zaradi konflikta interesov, se morajo obvezno izločiti iz postopkov.

2.5 Člani LO v skladu s funkcijami, ki jih opravljalo v licenčnih organih, ter principi vseživljenjskega učenja, nenehno in načrtno razvijajo svojo strokovnost in kompetence, medsebojni prenos znanj in izmenjavo izkušenj.

2.6 Člani LO delujejo aktivno ter izvršujejo svoje naloge in pristojnosti na način, ki je vsebinsko in časovno pregleden in racionalen.

2.7 Člani LO spoštujejo dogovorjen način komuniciranja in zagotavljanje pogojev za korektno zunanjo in notranjo komunikacijo.

2.8 Člani LO morajo poskrbeti, da so pravočasno in kvalitetno informirani.

2.9 Člani LO imajo dostop to poslovno občutljivih informacij, zato morajo dosledno in brez omejitev spoštovati načela zaupnosti in varovanja tajnosti podatkov ves čas trajanja mandata in tudi po izteku mandata. V ta namen morajo pred nastopom funkcije podpisati izjavo o spoštovanju načel zaupnosti in varovanju tajnosti podatkov. Informacije, pridobljene z zvezi z opravljanjem funkcije, morajo uporabljati le za namene opravljanja funkcije, nikakor pa ne za osebne namene ali namene nepooblaščenih fizičnih ali pravnih oseb.

2.10 Člani LO morajo zavrniti usluge, privilegije in darila večje vrednosti, ki so jim bila ponujena zaradi opravljanja funkcije (njim ali za njihove družinske člane) in ki bi lahko vplivala na njihovo strokovnost in nepristranskost pri opravljanju funkcije.

2.11 Člani LO morajo ustrezno opozoriti na delovanje v primerih odstopanja od zahtevanih standardov. 

 

3. Prehodne in končne določbe

3.1 Nadzor nad izvajanjem načel etičnega kodeksa izvaja NZS.

3.2 Postopki in sankcije v primeru kršitev etičnega kodeksa se izvajajo v skladu s predpisi NZS.

3.3 Etični kodeks LO NZS prične veljati s 19.10.2007.

DELI NA