Registracije igralcev

FIFA PREDPISI:

FIFA pravilniki: Rules & Reports (fifa.com)
FIFA okrožnice: Rules & Reports (fifa.com)

NZS PREDPISI IN OBRAZCI:

DOPISI IN POJASNILA:

 FIFA pravila o nadomestilih za vzgojo in usposabljanje v povezavi s posojami igralcev_08052023_Dopis za klube NZS.pdf ( kB)
 Dopis_FIFA Legal Portal_20042023.pdf ( kB)
 Priročnik za pomoč in pripravo pri FIFA Clearing House procesih_20042023.pdf ( kB)

MEDNARODNI PRESTOPI:

 01_INT_Translation of birth certificate.docx ( kB)
 02_INT_Unemployment statement.docx ( kB)
 03_INT_Certificate of employment.docx ( kB)
 04_INT_Certificate of temporary residence.docx ( kB)
 05_INT_Certificate of permanent residence.docx ( kB)
 06_INT_Residence permit.docx ( kB)
 07_INT_Pertinent facts regarding employment contract.docx ( kB)

ZIMSKI PRESTOPNI ROK 2024:

 

Pogosta vprašanja: Mednarodni prestopi mladoletnih igralcev in registracije mladoletnih tujcev

1. Ali so mednarodni prestopi mladoletnih igralcev dovoljeni?

Mednarodni prestopi mladoletnih igralcev so v skladu z pravili FIFA načeloma prepovedani. Pod pogojem izpolnjevanja zahtev, predpisanih v FIFA Pravilniku o statusu in prestopih igralcev (angl. FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players), je v določenih primerih mednarodni prestop mladoletnih igralcev možen.

2. Kdaj lahko klub odda vlogo za mednarodni prestop mladoletnika oziroma prvo registracijo mladoletnega tujca?

Vlogo za mednarodni prestop mladoletnega igralca (tujega državljana ali državljana Slovenije, če je le ta registriran v tujini) lahko klub odda znotraj posameznega prestopnega roka.

Vloga za prvo registracijo mladoletnega igralca – tujca pa se lahko vloži tekom celega leta, ne glede na veljavni prestopni rok.

3. Katere so obveznosti kluba pri urejanju mednarodnega prestopa mladoletnika oziroma prve registracije mladoletnega tujca?

Pri urejanju prestopov mladoletnih igralcev/igralk morajo klubi najprej opredeliti naravo in razloge prestopa po členih 19/2A, 19/2B, 19/2C ali 19/3 FIFA Pravilnika.

Ko klub opredeli svoj primer, mora vlogi za registracijo oz. prestop igralca, ki jo vloži v informacijski sistem Regista, priložiti vse predpisane dokumente, ki morajo biti v primeru, da mora vloga v obravnavo na FIFA podkomisijo (v primeru registracije za klub 1. ali 2. SNL ali klub, ki ima registrirane profesionalce), ustrezno izpolnjeni, podpisani, ožigosani in prevedeni v enega od uradnih FIFA jezikov (angleški, nemški, francoski ali španski jezik). 

4. Ali mora biti prevod dokumentacije pravno overjen?

Ne zahteva se pravno overjen prevod dokumentov. V primeru, da je treba vlogo oddati v obravnavo na FIFA podkomisijo, zadostuje podpisan in žigosan prevod s strani kluba. Klubi lahko uporabljajo vzorce prevodov standardnih dokumentov. Prevod dokumentacije za registracijo igralca do 10. leta starosti se ne glede na nivo, v katerem nastopa klub, ne zahteva.

5. Kaj pomeni kratica »LME«?

Kratica »LME« (limited minor exemption) predstavlja izjemo glede pristojnosti za registracijo mednarodnih prestopov mladoletnih igralcev in registracije mladoletnih tujcev. Praviloma vse vloge za mednarodne prestope mladoletnih igralcev in mladoletnih tujcev obravnava FIFA. Pravico do LME lahko FIFA, pod določenimi pogoji in za določen čas, podeli posamezni nacionalni zvezi. V praksi to pomeni, da vloga za mednarodni prestop mladoletnika oziroma prvo registracijo mladoletnega tujca ne gre v obravnavo na FIFA podkomisijo, temveč je obravnava takšne vloge v pristojnosti nacionalne zveze. NZS je pridobila pravico za obravnavo takšnih vlog.

6. Kateri klubi lahko uveljavljajo izjemo po LME?

Izjemo po LME lahko uveljavljajo klubi 3. SNL in nižje oziroma vsi klubi, ki po definiciji FIFA veljajo za amaterske klube – to so klubi, ki v času obravnave vloge nimajo registriranih profesionalnih igralcev.

7. Ali lahko klubi 1. in 2. SNL ter klubi z registriranimi profesionalci uveljavljajo izjemo po LME?

Klubi 1. in 2. SNL ter klubi, ki imajo registrirane profesionalce, ne morejo uveljavljati izjeme po LME. Vse vloge za mednarodni prestop mladoletnika oziroma prvo registracijo mladoletnega tujca obravnava FIFA podkomisija.

8. Kdo obravnava vloge za mednarodni prestop mladoletnika oziroma prvo registracijo mladoletnega tujca, ki je mlajši od 10 let? Ali je tudi za te vloge treba predložiti vso zahtevano dokumentacijo?

Za pregled dokumentacije in obravnavo takšnih vlog je pristojna NZS. NZS je odgovorna, da registrira le igralce, ki izpolnjujejo pogoje iz izjem po FIFA pravilniku, zato mora ugotoviti ali so izpolnjene okoliščine. To ugotavlja na podlagi predložene dokumentacije, ki je torej tudi za igralce, mlajše od 10 let, obvezna.

9. Igralec iz države EU, ki je mlajši od 16 let, prestopa v slovenski klub. Po katerem členu se vodi postopek in katera dokumentacija se zahteva?

Postopek se vodi po 19/2A členu Priloge k Pravilniku o registraciji in statusu igralca (PRSI), zahteva pa se naslednja dokumentacija:

(a) Vloga za pridobitev odobritve za mednarodni certifikat za mladoletno osebo;

(b) Dokazilo o identiteti in nacionalnosti igralca (kopija potnega lista ali osebne izkaznice igralca);

(c) Kopija rojstnega lista igralca, iz katerega sta razvidni imeni staršev;

(d) Dokazilo o identiteti in nacionalnosti staršev (kopija potnega lista ali osebne izkaznice očeta in matere);

(e) Dokazilo o zaposlitvi staršev (kopija pogodbe ali potrdilo delodajalca). V kolikor je eden od staršev nezaposlen, mora podati pisno izjavo o nezaposlenosti;

 (f) Izjava staršev in obrazložitev o vzroku prihoda družine v Slovenijo;

(g) Dokazilo o začasnem ali stalnem prebivališču (enakovredno je tudi potrdilo iz „gospodinjske evidence“, ki ga izda UE), ki ne sme biti starejše od 10 dni (relevanten je datum izdaje potrdila s strani UE); 

(h) Delovno dovoljenje staršev;

(i) Standardna pogodba o igranju nogometa, v primeru, da gre za profesionalca.

10. Mladoletni igralec iz države izven EU se želi registrirati v Sloveniji. Po katerem členu se vodi postopek in katero dokumentacijo mora priložiti klub, ki ga želi registrirati?

Postopek so vodi po 19/2A členu, klub a mora priložiti naslednjo zahtevano dokumentacijo:

(a) Vloga za pridobitev odobritve za mednarodni certifikat za mladoletno osebo;

(b) Dokazilo o identiteti in nacionalnosti igralca (kopija potnega lista ali osebne izkaznice igralca);

(c) Kopija rojstnega lista igralca, iz katerega sta razvidni imeni staršev;

(d) Dokazilo o identiteti in nacionalnosti staršev (kopija potnega lista ali osebne izkaznice očeta in matere);

(e) Dokazilo o zaposlitvi staršev (kopija pogodbe ali potrdilo delodajalca). V kolikor je eden od staršev nezaposlen, mora podati pisno izjavo;

(f) Izjava staršev in obrazložitev o vzroku prihoda družine v Slovenijo;

(g) Dokazilo o začasnem ali stalnem prebivališču (enakovredno je tudi potrdilo iz „gospodinjske evidence“, ki ga izda UE), ki ne sme biti starejše od 10 dni (relevanten je datum izdaje potrdila s strani UE); 

(h) Delovno dovoljenje staršev;

(i) Standardna pogodba o igranju nogometa, v primeru, da gre za profesionalca.

11. Mladoletni igralec, državljan Slovenije, je registriran v tujini in se vrača v Slovenijo. Po katerem členu se vodi postopek in katero dokumentacijo mora priložiti klub?

Postopek se vodi po 19/2A členu Priloge k Pravilniku o registraciji in statusu igralca (PRSI), zahteva pa se naslednja dokumentacija:

(a) Vloga za pridobitev odobritve za mednarodni certifikat za mladoletno osebo;

(b) Dokazilo o identiteti in nacionalnosti igralca (kopija potnega lista ali osebne izkaznice igralca);

(c) Kopija rojstnega lista igralca, iz katerega sta razvidni imeni staršev;

(d) Dokazilo o identiteti in nacionalnosti staršev (kopija potnega lista ali osebne izkaznice očeta in matere);

(e) Dokazilo o zaposlitvi staršev (kopija pogodbe ali potrdilo delodajalca). V kolikor je eden od staršev nezaposlen, mora podati pisno izjavo;

(f) Izjava staršev in obrazložitev o vzroku prihoda družine v Slovenijo;

(g) Dokazilo o začasnem ali stalnem prebivališču (enakovredno je tudi potrdilo iz „gospodinjske evidence“, ki ga izda UE), ki ne sme biti starejše od 10 dni (relevanten je datum izdaje potrdila s strani UE); 

(h) Standardna pogodba o igranju nogometa, v primeru, da gre za profesionalca.

12. Slovenski klub želi registrirati igralca iz države članice EU, ki je starejši od 16 let. V katere klube se lahko registrira, po katerem členu bo voden postopek in katero dokumentacijo mora priložiti?

Registracija igralca iz države članice EU, ki je starejši od 16 let, je možna le v klube najvišje kategorije (klube 1. SNL) ali v primeru, da se igralca registrira kot profesionalca. Postopek bo voden po 19/2B členu, klub pa mora priložiti naslednjo dokumentacijo:

(a) Vloga za pridobitev odobritve za mednarodni certifikat za mladoletno osebo (v slovenskem in angleškem jeziku);

(b) Dokazilo o identiteti in nacionalnosti igralca (kopija potnega lista ali osebne izkaznice igralca);

(c) Kopija rojstnega lista igralca, iz katerega sta razvidni imeni staršev;

(d) Dokazilo o identiteti in nacionalnosti staršev (kopija potnega lista ali osebne izkaznice očeta in matere);

(e) Izjava oz. dovoljenje staršev, da igralec lahko biva v Sloveniji in se registrira za slovenski klub;

(f) Dokazilo o začasnem ali stalnem prebivališču (enakovredno je tudi potrdilo iz „gospodinjske evidence“, ki ga izda UE), ki ne sme biti starejše od 10 dni (relevanten je datum izdaje potrdila s strani UE); 

(g) Potrdilo o akademskem izobraževanju, ki ga izda šola, vključno z natančnim tedenskim urnikom in predmetnikom; 

(h) Dokumenti o namestitvi in oskrbi ter skrbniku igralca;

(i) Dokazilo o nogometnem izobraževanju, ki ga izda klub, vključno s programom treniranja in specifikacijo treningov ter navedbo trenerjev;

(j) Standardna pogodba o igranju nogometa, v primeru, da gre za profesionalca.

13. Igralec namerava še naprej bivati doma v izvorni državi, vendar pa želi nastopati v klubu v Sloveniji. Ali je takšen prestop dopusten?

Skladno z 19/2C členom je dodana dodatna izjema za maloobmejne prestope v razdalji manj kot 50 km od meje do sedeža kluba ter manj kot 50 km od meje do prebivališča igralca. Za takšen prestop se zahteva naslednja dokumentacija:

(a) Vloga za pridobitev odobritve za mednarodni certifikat za mladoletno osebo (v slovenskem in angleškem jeziku);

(b) Dokazilo o identiteti in nacionalnosti igralca (kopija potnega lista ali osebne izkaznice igralca);

(c) Kopija rojstnega lista igralca, iz katerega sta razvidni imeni staršev;

(d) Dokazilo o začasnem ali stalnem prebivališču (enakovredno je tudi potrdilo iz „gospodinjske evidence“, ki ga izda UE), ki ne sme biti starejše od 10 dni (relevanten je datum izdaje potrdila s strani UE);

(e) Dokazilo o oddaljenosti sedeža kluba in prebivališča igralca v angleškem jeziku (izračun s pomočjo spletnih aplikacij, npr. www.viamichelin.com);

(f) Standardna pogodba o igranju nogometa, v primeru, da gre za profesionalca.

14. Mladoletnik s tujim državljanstvom, ki v Sloveniji neprekinjeno živi več kot 5 let bi se želel prvič registrirati v Sloveniji. Po katerem členu je možna registracija in katera dokumentacija je potrebna?

Postopek v takšnem primeru se vodi po 19/3 členu in je možen le v primeru, da igralec prej še nikoli ni bil registriran za nogometni klub v Sloveniji ali tujini. Klub je dolžan predložiti naslednjo dokumentacijo:

(a) Vloga za pridobitev odobritve za mednarodni certifikat za mladoletno osebo;

(b) Dokazilo o identiteti in nacionalnosti igralca (kopija potnega lista ali osebne izkaznice igralca);

(c) Kopija rojstnega lista igralca, iz katerega sta razvidni imeni staršev;

(d) Dokazilo o začasnem ali stalnem prebivališču (enakovredno je tudi potrdilo iz „gospodinjske evidence“, ki ga izda UE), ki ne sme biti starejše od 10 dni (relevanten je datum izdaje potrdila s strani UE), iz katerega je razvidno, da igralec neprekinjeno živi v Sloveniji več kot 5 let;

(e) Standardna pogodba o igranju nogometa, v primeru, da gre za profesionalca.

15. Ali je možno urediti prestop mladoletnega begunca? Če je možno, katera dokumentacija je potrebna?

Zahtevana dokumentacija je odvisna od okoliščine, ali gre za prestop begunca brez spremstva staršev ali za prestop igralca s starši begunca.

V primeru prestopa begunca brez spremstva staršev se igralec seli zaradi humanitarnih razlogov brez spremstva staršev. Okoliščina, ki je pomembna, je da igralec odhaja v novo državo brez staršev in se ne more pričakovati, da bi se vrnil v domačo državo, saj bi lahko bilo njegovo življenje ali svoboda ogrožena zaradi rase, vere, nacionalnosti, članstva v določeni družbeni skupini ali političnega mnenja:

(a) Pogodbo o zaposlitvi in delovno dovoljenje je potrebno priložiti le pri registraciji profesionalnega igralca.

(b) Pri dokazilu o statusu begunca igralca, je potrebno priložiti kopijo odločitve relevantnega nacionalnega organa, ki igralcu podeljuje status begunca ali zaščitene osebe ali alternativno tudi uradno potrditev s strani relevantnega nacionalnega organa, da je bil mladoletnik sprejet v postopek pridobitve azila in kopijo začasnega bivališča v novi državi.

(c) Pri dokazilu o skrbništvu je potrebno priložiti kopijo odločitve kompetentnega nacionalnega organa glede skrbništva mladoletnega igralca.

(d) Skrbniki morajo dati soglasje za registracijo igralca za klub v novi državi.

(e) Pri prilogi o situaciji staršev je potrebna izjava o trenutni situaciji in nahajanju bioloških staršev igralca, ki jo poda mladoletni igralec ali zveza v novi državi ali drugi kompetentni organ.

(f) Pri statusu kluba je potrebna izjava s strani nogometne zveze v novi državi ali je klub profesionalen ali amaterski.

(g) Pri statusu igralca pri prejšnjem klubu je potrebna izjava mladoletnega igralca o tem, ali je bil kdaj registriran za klub v domači državi (ali kateri drugi državi) in če ja, ali je bil registriran kot amater ali profesionalec – ta dokumentacija je potrebna samo v primeru mednarodnega prestopa.

V kolikor gre za prestop igralca s starši begunca, se takšen igralec prav tako seli zaradi humanitarnih razlogov. Okoliščina, ki je pomembna, je da igralec odhaja v novo državo skupaj s starši, od katerih se ne more pričakovati, da se vrnejo v svojo državo, saj bi bilo lahko ogroženo njihovo življenje ali svoboda zaradi rase, vere, nacionalnosti, članstva v določeni družbeni skupini ali političnega mnenja. Potrebna dokumentacija je naslednja:

(a) Pogodbo o zaposlitvi in delovno dovoljenje je potrebno priložiti le pri registraciji profesionalnega igralca.

(b) Pri dokazilu o statusu begunci je potrebno priložiti kopijo odločitve nacionalnega organa, ki staršem podeljuje status begunca ali zaščitenih oseb ali alternativno tudi uradno potrditev s strani relevantnega nacionalnega organa, da so bili starši igralca vključeni v postopek za pridobitev azila, priložiti pa je potrebno še kopijo začasnega dovoljenja za bivanje v novi državi.

(c) Pri statusu novega kluba mora biti podana izjava nogometne zveze nove države, ki opredeljuje ali je klub profesionalen ali amaterski.

16. Igralec biva v Sloveniji zaradi študentske izmenjave. Katera dokumentacija je potrebna v tem primeru?

V primeru prestopa študenta na izmenjavi gre torej za igralca, ki obiskuje akademski program v tujini. Zahtevana dokumentacija je naslednja:

(a) Pri prilogi „Dokumentacija o študentski izmenjavi” je potrebno prikazati uradne podatke o programu izmenjave (ime, namen, financiranje, trajanje, ipd.), ki jih posredujejo organizatorji programa izmenjave.

(b) Obrazec za registracijo za program izmenjave mora biti podpisan s strani mladoletnega igralca in/ali s strani staršev.

(c) Dokumentacija o akademski izobrazbi mora izkazovati predvidene datume trajanja relevantnega študija in vključuje tudi časovnico igralčevih predavanj.

(d) Dokumentacija o nastanitvi mora vsebovati natančno ime in naslov bivanja staršev gostiteljev igralca.

(e) Status novega kluba in trajanje registracije je izjava, ki jo poda nogometna zveza v novi državi, ki mora navajati ali je nov klub profesionalni ali amaterski in natančne datume začetka in konca predvidene registracije igralca.

17. Koliko časa traja postopek obravnave vloge pri FIFA podkomisiji in ali lahko le-ta vlogo zavrne?

Dostavljena popolna vloga na FIFA podkomisijo ni garancija, da je to dejansko vsebinsko popolna vloga in jo bo FIFA podkomisija potrdila, saj ima le-ta pristojnost vlogo zavrniti, če pri preučitvi dokumentov ugotovi, da vložena vsebina ne izkazuje, da so izpolnjeni pogoji iz pravilnika FIFA za sprejem izjeme. NZS ni pristojna za reševanje pritožbe, če pride do zavrnitve s strani FIFA podkomisije.

Postopek pred FIFA organi, v odvisnosti od števila obravnavanih vlog, lahko traja od 7 dni do nekaj tednov (v praksi tudi do 3 mesecev). V primeru, da gre za prestop igralca, se mora po odobritvi vloge s strani FIFA podkomisije zahtevati še mednarodni certifikat. Zveza mora po pravilniku FIFA certifikati izdati v 7 dneh od prejema zahteve.

18. Ali lahko NZS zahteva mednarodni prestopni certifikat za mladoletnika pred odločitvijo FIFA podkomisije?

NZS lahko zahteva mednarodni prestopni certifikat, ko prejme pozitivno odločbo s strani FIFA podkomisije. Zahteva za izdajo certifikata mora biti vložena v času prestopnega roka. V primeru, da je vložena po končanem prestopnem roku, se bo igralec lahko registriral v naslednjem prestopnem roku.

19. Kakšna mora biti dokumentacija, ki jo klub vloži v sistem Regista?

Dokumenti, vloženi v sistem, morajo biti kvalitetni in berljivi, v pdf obliki in za vsako vrsto dokumenta posebej. Največja dovoljena velikost dokumenta je do 5 MB.

20. Kaj se zgodi z oddano vlogo, ki je nepopolna?

Če je vstavljena dokumentacija nepopolna, NZS omenjeno vlogo vrne v dopolnitev, pri čemer mora biti vloga dopolnjena do roka, navedenega v navodilih, ki jih klubi prejmejo pred pričetkom prestopnega roka, oziroma do dodatnega roka, ki ga določi strokovna služba NZS.

21. Na kakšen način poteka komunikacija med klubom in NZS?

Komunikacija med klubom in NZS poteka izključno preko nogometno informacijskega sistema Regista.

DELI NA