Splošna pravila nagradnih iger

SPLOŠNA PRAVILA IN POGOJI NAGRADNIH IGER

Splošna pravila in pogoji nagradnih iger veljajo za Facebook, Twitter, Instagram, YouTube in Snapchat profile:

  • Nogometna zveza Slovenije
  • Prva liga Telekom Slovenije
  • Futsal.si

 

in spletna mesta:

 

 

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Organizator nagradnih iger je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 Kranj

(v nadaljevanju organizator).

 

POGOJI SODELOVANJA

2. člen

(1) V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki

Sloveniji. Mladoletne osebe (mlajše od 18 let) morajo imeti za sodelovanje v nagradni igri

predhodno pisno soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov.

(2) Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom in ga organizator ne zaračunava.

(3) Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri.

Med stroške sodelovanja se med drugim uvrščajo:

strošek dostopa do interneta;

strošek prenosa podatkov z interneta

(4) V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci organizatorja ali

njihovi ožji družinski člani.

 

POTEK NAGRADNE IGRE

3. člen

Podrobna predstavitev in potek nagradne igre je na voljo na spletni strani organizatorja nzs.si.

 

PRAVILA NAGRADNE IGRE

4. člen

(1) Datum začetka in zaključka nagradne igre nagradne igre je določen in objavljen za vsako nagradno igro posebej.

(2) Pravila in način sodelovanja so določeni v vsaki posamezni nagradni igri in objavljena na spletni strani NZS.si/Moj_NZS/Nagradne_igre

(3) S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da udeleženec sprejema te splošne pogoje

sodelovanja v nagradni igri.

(4) V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov si organizator pridržuje

pravico, da udeležencu sodelovanje v nagradni igri zavrne ali ga iz nagradne igre izključi.

Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da:

udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja;

je udeleženec kršil pravila sodelovanja v nagradni igri;

udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali jih ni izpolnil pravočasno;

v primeru prijav: če je prijava na kakršenkoli način neustrezna.

V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil

komu drugemu ali ne.

(6) Udeleženec nagradne igre podaja nepreklicno soglasje k sodelovanju z organizatorjem za potrebe

oglaševanja oz. objav tako  pridobljenega gradiva v vseh medijih organizatorja oz. brez pravice do

nadomestila oz. plačila.

 

NAGRADE

5. člen

(1) Posamezni udeleženec nagradne igre lahko prejme več nagrad.

(2) Vrsta in opis nagrad sta predstavljena v besedilu razpisa nagradne igre na NZS.si/Moj_NZS/Nagradne_igre

(3) Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretje

osebe.

 

ŽREBANJE NAGRAD

6. člen

(1) Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom nagradne igre ter izbiro nagrajencev skrbi

komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja.

(2) Izbira nagrajencev bo potekala vsak ponedeljek na sedežu organizatorja.

 

OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV

7. člen

(1) Nagrajenec bo obvestilo o nagradi prejel pisno na svoj elektronski naslov, ki ga je posredoval ob

pristopu k nagradni igri oz. na način predhodno določen v vsaki posamezni nagradni igri.

(2) S sodelovanjem v posamezni nagradni igri udeleženec soglaša, da ga v primeru izžrebanja

organizator kot nagrajenca objavi na spletni strani nzs.si in ostalih medijih organizatorja

(3) Seznam nagrajencev bo objavljen na uradni spletni strani organizatorja (nzs.si) najkasneje v treh

dneh po žrebanju nagrad.

(4) Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.

 

PREVZEM NAGRAD

8. člen

(1) Udeleženec je kot nagrajenec upravičen do prevzema nagrade, če ga o nagradi v

dogovorjenem roku obvesti organizator.

(2) Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini. Nagrajenec je zavezanec za plačilo dohodnine

v skladu z Zakonom o dohodnini (drugi prejemki, med katere spadajo tudi nagrade). Akontacijo

dohodnine obračuna in odvede organizator nagradne igre.

(3) Za prevzem nagrade mora nagrajenec ob pisnem pozivu organizatorja predložiti naslednje

osebne podatke: ime in priimek, točen naslov stalnega bivališča, kraj bivanja, davčno številko in

davčni urad. Za potrebe obveščanja o prevzemu nagrade nagrajenec sporoči tudi kontaktno

telefonsko številko.

Če nagrajenec v sedmih dneh po datumu poslanega poziva ne predloži potrebnih podatkov, izgubi

pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.

(4) Organizator s pisnim pozivom iz odstavka (3) tega člena nagrajenca obvesti o načinu prevzema

nagrade. Če nagrajenec v tridesetih dneh po javni objavi nagrajencev nagrade ne prevzame,

izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.

(5) Osebe, mlajše od 18 let, morajo za prevzem nagrade organizatorju predložiti pisno soglasje

staršev ali zakonitega skrbnika hkrati s posredovanjem podatkov iz 3. odstavka tega člena,

najkasneje pa do prevzema nagrade.

Pisno soglasje lahko starši ali zakoniti skrbniki pisno pripravijo sami.

 

VAROVANJE INFORMACIJ IN OSEBNIH PODATKOV

9. člen

(1) Organizator kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev posamezne

nagradne igre in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom nagradne igre, ravnal

skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Pravilnikom o

varstvu osebnih podatkov sprejetim pri organizatorju.

(2) Brez izrecne privolitve udeležencev posamezne nagradne igre osebnih podatkov udeležencev

ne bo posredoval tretji osebi ali jih uporabil v druge namene, kot izključno za potrebe uspešne

celostne izvedbe nagradne igre.

(3) Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na spletnih straneh, do

katerih vodijo določene povezave na spletni strani organizatorja, niti ne prevzema odgovornosti za

morebitne napake, ki se lahko pojavijo ob posredovanju napačnih ali lažnih podatkov s strani

udeležencev nagradne igre.

(5) Udeleženec nagradne igre organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da

do preklica udeleženca oziroma do izpolnitve namena obdelave podatkov vodi, vzdržuje in

obdeluje zbirko posredovanih osebnih podatkov za potrebe izvedbe nagradne igre v skladu z

Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Ul RS št. 86/04 in 67/07).

Osebni podatki v zbirki osebnih podatkov nagrajencev in namen njihovega zbiranja, obdelave,

shranjevanja in uporabe:

• elektronski naslov (za potrebe sodelovanja v nagradni igri, žrebanja in posredovanja pisnih

pozivov organizatorja po nadaljnjem ravnanju v primeru upravičenosti do nagrade);

• ime in priimek, naslov in kraj bivanja (za potrebe identifikacije nagrajenca, žrebanja, obveščanja

o nagradah in obveščanja o načinu prevzema nagrad ter za potrebe poročanja davčnim organom

v skladu z veljavno davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji);

• kontaktna telefonska ali GSM številka (za potrebe obveščanja v primeru kakršnihkoli težav z

dostavo nagrade);

• davčna številka in davčni urad nagrajenca (za potrebe poročanja davčnim organom v skladu z

veljavno davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji)

(6) V času upravljanja osebnih podatkov ima vsak posamezni udeleženec možnost vpogleda,

prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki osebnih

podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.

(7) Podatke hranimo v računalniški obliki. Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov ali na

podlagi zahtevka nagrajenca, se podatki izbrišejo.

(8) Uporabniki podatkov so urednik spletne strani nzs.si, Facebook strani NZS in odgovorni za

dostavo nagrad.

(9) S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec soglaša, da mu lahko organizator pošilja

brezplačna splošna obvestila vezana na nagradno igro prek elektronske pošte ali telefonske

številke iz 3. odst. 8. člena teh pogojev do preklica tega soglasja oziroma do izpolnitve namena

hrambe kontaktnih podatkov.

 

KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE

10. člen

(1) Udeleženci nagradne igre hkrati s Pogoji nagradne igre sprejemajo tudi pogoje in pravila

Facebook skupnosti. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nespoštovanje pogojev

uporabe Facebook skupnosti s strani udeležencev nagradne igre. Prav tako ne prevzema

odgovornosti za kakršnekoli posledice nastale kot rezultat objave prispevkov na Facebook strani.

(2) Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagrade igre, če tako

zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.

(3) O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence sproti obveščal z

objavami na spletni strani in/ali Facebook strani.

DELI NA