Obveznosti

Obveznosti različnih subjektov po Pravilniku o posrednikih:

NZS:

  • mora voditi evidenco o udeležbi posrednikov pri pravnih poslih, s katerimi posrednik zastopa klube pri pogajanjih z namenom sklenitve dogovora o prestopu in pri zastopanju igralcev ali klubov pri pogajanjih z namenom sklenitve pogodbe o igranju nogometa.
  • Evidenca mora vsebovati naslednje podatke: ime in priimek igralca, ki ga je zastopal posrednik, naziv kluba, ki ga je zastopal posrednik, navedba pravnega posla in pogodbenih strank ter datum sklenitve pogodbe in znesek nadomestila za opravljene storitve posredovanja in znesek morebitnih drugih plačil, izvedenih v korist posrednika.
  • NZS mora na spletni strani objavit višino takse, ki jo sprejme generalni sekretar in se plača ob registraciji posrednika in ob vsakokratnem posredovanju podatkov NZS.
  • NZS vsako leto do 31.3., za preteklo leto, na spletni strani objavi podatke o udeležbi posrednikov pri pravnih poslih.

Podatki morajo vsebovati:

  • Ime in priimek posrednika,
  • navedbo pravnih poslov in pogodbenih strank ter datum sklenitve pogodbe,
  • skupni znesek vplačil, izvedenih v korist posameznega posrednika s strani igralcev in
  • skupni znesek vplačil, izvedenih v korist posameznega posrednika s strani kluba.


Obveznosti kluba:  

Klub mora biti pozoren na to, da med njim in posrednikom ni konfilikta interesov ali možnosti nastopa konflikta interesov.
če pride do konfilkta interesov pa posrednik pogodbenim strankam v pisni obliki razkrije okoliščine iz katerih konflikt ali možnost konflikta interesov izhaja, je klub dolžan priložiti to izjavo pogodbi o zastopanju, ki jo klub sklene s posrednikom.
Enako velja, če pride do konflikta interesov in pridobi posrednik izrecno pisno izjavo pogodbenih strank.

- klubi so dolžni zagotoviti, da sta pogodba      o igranju nogometa ali dogovor o prestopu, ki sta sklenjena z udeležbo posrednika, opremljena z navedbo imena in priimka oziroma naziva posrednika, ter njegovim podpisom.

- V primeru da posrednik zastopa klub pri pogajanjih z namenom sklenitve pogodbe o igranju nogometa ali dogovora o prestopu, mora klub NZS predložiti Izjavo o posredovanju, podpisano s strani posrednika.

- klub mora pri izbiri posrednikov izkazati ustrezno stopnjo skbnosti.


- po sklenitvi pravnega posla, je klub dolžan zagotoviti registracijo posrednika. Klub mora NZS predložiti:

- Izjavo o posredovanju, podpisano s strani posrednika, - pogodbo o posredovanju, na podlagi katere je bilo zastopanje igralca oziroma kluba pri sklenitvi pravnega posla izvedeno, z vsemi prilogami in drugimi dokumenti, na katere se pogodba o posredovanju sklicuje, oziroma drugimi dokumenti, ki so v zvezi z udeležbo posrednika,
- navedbo podatkov, ki se vodijo v evidenci

- Klub je dolžan ob vsakršnem nastopu okoliščin, iz naslova katerih izvira obveznost izvedbe kakršnegakoli plačila v korist posrednika ter ob izvršitvi le-tega, NZS predložiti navedbo pravne podlage za izplačilo nadomestila za opravljene storitve posredovanja, znesek plačila in opis načina izpolnitve te obveznosti.

- Klubi so dolžni zagotoviti, da se v pogodbi o zastopanju, katere predmet je udeležba posrednika pri pogajanjih z namenom sklenitve pogodbe o igranju nogometa ali dogovora o prestopu v primeru, ko je igralec, na katerega se storitev posredovanja nanaša, mladoleten, vključi navedba, da posrednik storitve posredovanja izvaja neodplačno.

- Klubi so dolžni na zahtevo organa FIFA, UEFA, NZS, MNZ, nogometne organizacije druge države ali lige, za potrebe izvedbe postopkov, ki jih ti organi izvajajo v okviru svojih pristojnosti, predložiti vsakršno pogodbo, drugo listino ali podatek, ki je v zvezi z dejavnostjo, ki jo posredniki opravljajo.

 

- Klubi so dolžni zagotoviti, da se plačilo zneska, do katerega je v povezavi s prestopom igralca upravičen drug klub, v celoti ali deloma ne izvede v korist posrednika oziroma ne izvede s strani posrednika. Takšnega plačila zneska ni dopustno izvesti niti v poravnavo obveznosti kluba v razmerju do posrednika, ki bi izvirala iz kakšnega drugega pravnega naslova.


Obveznosti igralca:
 
- igralci so si, enako kot klubi, dolžni prizadevati, da ni podan konflikt ali možnost konflikta interesov.

- če želita igralec in klub pri določenem pravnem poslu uporabljati storitve istega posrednika, sta se dolžna pisno dogovoriti, kateri izmed njiju oziroma v kakšnem razmerju bosta zavezana k plačilu nadomestila za posredovanje.

- igralci, ki jih zastopa posrednik, so dolžni zagotoviti, da sta pogodba o igranju nogometa ali dogovor o prestopu, ki sta sklenjena z udeležbo posrednika, opremljena z navedbo imena in priimka oziroma naziva posrednika, ter njegovim podpisom. V primeru, da je bila sklenitev pravnega posla iz prejšnjega stavka izvedena brez udeležbe posrednika, mora biti to dejstvo izrecno navedeno.

- V primeru da posrednik zastopa igralca pri pogajanjih z namenom sklenitve pogodbe o igranju nogometa ali dogovora o prestopu, mora igralec NZS predložiti Izjavo o posredovanju, podpisano s strani posrednika.

- po sklenitvi pravnega posla, je klub dolžan zagotoviti registracijo posrednika. Klub mora NZS predložiti:

- Izjavo o posredovanju, podpisano s strani posrednika, - pogodbo o posredovanju, na podlagi katere je bilo zastopanje igralca oziroma kluba pri sklenitvi pravnega posla izvedeno, z vsemi prilogami in drugimi dokumenti, na katere se pogodba o posredovanju sklicuje, oziroma drugimi dokumenti, ki so v zvezi z udeležbo posrednika,
- navedbo podatkov, ki se vodijo v evidenci

- Igralec je dolžan ob vsakršnem nastopu okoliščin, iz naslova katerih izvira obveznost izvedbe kakršnegakoli plačila v korist posrednika ter ob izvršitvi le-tega, NZS predložiti navedbo pravne podlage za izplačilo nadomestila za opravljene storitve posredovanja, znesek plačila in opis načina izpolnitve te obveznosti.


 

- Igralci so dolžni na zahtevo organa FIFA, UEFA, NZS, MNZ, nogometne organizacije druge države ali lige, za potrebe izvedbe postopkov, ki jih ti organi izvajajo v okviru svojih pristojnosti, predložiti vsakršno pogodbo, drugo listino ali podatek, ki je v zvezi z dejavnostjo, ki jo posredniki opravljajo.

 

- Igralci so dolžni zagotoviti, da se v pogodbi o zastopanju, katere predmet je udeležba posrednika pri pogajanjih z namenom sklenitve pogodbe o igranju nogometa ali dogovora o prestopu v primeru, ko je igralec, na katerega se storitev posredovanja nanaša, mladoleten, vključi navedba, da posrednik storitve posredovanja izvaja neodplačno.

 


Obveznosti posrednika:

Posrednik je lahko vsaka fizična ali pravna oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
- niso uradne osebe,

- niso v takšnem pogodbenem razmerju s FIFA, UEFA, NZS, MNZ, nogometno organizacijo druge države ali ligo, ki bi lahko vodila do konflikta interesov,
- glede njih, v razmerju do strank pravnega posla, v zvezi s katerim se izvaja posredovanje, ni podanih drugih okoliščin, ki bi lahko vodile do nastopa ali možnosti nastopa konflikta interesov,
- imajo same ter njihov zakoniti zastopnik, kadar je posrednik pravna oseba, dober ugled.


Pogoji morajo biti izpolnjeni ves čas opravljanja dejavnosti posrednika.

- Posrednika lahko opravlja dejavnost zastopanja igralca ali kluba, zgolj na podlagi pogodbe o zastopanju, sklenjene v pisni obliki.

- Posrednik mora podat izpolnjeno Izjavo o posredovanju (priloga Pravilnika o posrednikih).

DELI NA