Volitve

Izvršni odbor NZS je na svoji 3. seji dne 14.03.2017 sprejel sklep o razpisu volitev predsednika in članov Nadzornega odbora ter predsednika in članov Arbitražnega sveta NZS.

Predloge kandidatur je potrebno v pisni obliki vložiti najkasneje v sredo, 5. aprila 2017.

Kot pravočasno prispele se bodo štele kandidature,

  • ki bodo na sedež NZS prispele najkasneje do 5. aprila 2017 do 12. ure po pošti na naslov Nogometna zveza Slovenije, Volilna komisija NZS, Predoslje 40a, 4000 Kranj ali
  • ki bodo osebno oddane na sedežu NZS (Predoslje 40a, 4000 Kranj) vsak delovni dan med 8. in 16. uro, vendar najkasneje do 5. aprila 2017 do 12. ure. 

Kandidature morajo biti poslane oziroma oddane v zaprti ovojnici, na kateri mora biti napisano sledeče:

  • naslov NZS (polni naslov prejemnika),
  • pripis 'NE ODPIRAJ – VOLITVE 2017'.

Volilna komisija NZS bo po preizkusu skladnosti vloženih kandidatur s Statutom NZS in Pravilnikom o volitvah in razrešitvah voljenih organov NZS določila seznam z imeni kandidatov za predsednika in člane Nadzornega odbora NZS ter predsednika in člane Arbitražnega sveta NZS z žrebom in ga objavila na spletni strani NZS najkasneje deset dni pred dnevom glasovanja, t.j. najkasneje do 10. aprila 2017.

Kandidat za predsednika ali člana Nadzornega odbora NZS oziroma predsednika ali člana Arbitražnega sveta NZS lahko v skladu z 2. odstavkom 13. člena v povezavi s 1. odstavkom 22.a člena Pravilnika o volitvah in razrešitvah voljenih organov NZS umakne soglasje h kandidaturi s pisno izjavo, ki jo predloži neposredno volilni komisiji NZS najkasneje deseti dan pred dnevom glasovanja, t.j. najkasneje do 10. aprila 2017 do 12. ure.

Volitve bodo izvedene na zasedanju Skupščine NZS v četrtek, 20. aprila 2017.

GRADIVO:


 VOLITVE 2017_gradivo_V1.0_20032017.pdf ( kB)

 12-17_Sklic skupščine NZS in razpis volitev 2017_20032017.pdf ( kB)

 2.0_Pravilnik o volitvah in razrešitvah voljenih organov NZS_V1.3_14032017.pdf ( kB)

 OBR01_VOLITVE 2017_Kandidatura_V1.0_14032017.docx ( kB)

 OBR02_VOLITVE 2017_Zapisnik organa člana NZS_V1.0_14032017.docx ( kB)

 OBR03_VOLITVE 2017_Soglasje kandidata_V1.0_14032017.docx ( kB)

DELI NA